Matka- ja tutkimusapurahaohjeet

1 §
Suomen Verenpaineyhdistys r.y.:n apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti
• verenpainetautiin ja verenpaineen säätelyyn liittyvää tutkimustyötä ja suomalaisten tekemien tutkimusten tulosten julkistamista matka-apurahoja myöntämällä
• verenpainetautiin ja verenpaineen säätelyyn liittyvää koulutusta ja valistusta
• verenpainetautiin ja verenpaineen säätelyyn liittyviä opintomatkoja, jotka edistävät verenpaineen tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä Suomessa
• verenpainetutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä
• verenpainetautiin ja verenpaineen säätelyyn liittyviä tutkimushankkeita, joilla on valtakunnallinen merkitys verenpaineen tutkimuksen edistämiseksi Suomessa

2 §
Yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha.

3 §
Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus, joka ilmoittaa jaettavista apurahoista kiertokirjeissään. Apurahoja myönnettäessä arvioidaan sekä kongressin merkitys että abstraktien taso sekä samaan kongressiin jo myönnettyjen apurahojen lukumäärä samoin kuin hakijan aikaisemmin kuluneen vuoden aikana yhdistykseltä saamien apurahojen määrä.

4 §
Apurahaa anotaan yhdistyksen hallitukselta perustellulla kirjallisella anomuksella.
Matka-apurahoja voidaan myöntää joko esitelmistä aiheutuvien matkakulujen kattamiseen tai omien tutkimustuloksien esittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kun matka-apurahaa anotaan, tulee anomukseen liittää selvitys muusta rahoituksesta. Jos apurahaa anotaan lähetetyn abstraktin suullista tai posteresitystä varten, liitetään hakemukseen kongressin ilmoitus siitä, että lähetetty abstrakti on hyväksytty esitettäväksi.
Opintomatkaa tai tutkimushanketta varten tehdyn apuraha-anomuksen tulee sisältää selvitys opintomatkan tai tutkimuksen tarkoitusperistä, tutkimuksen esittely, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen nykyvaihe ja rahoitussuunnitelma. Opintomatkojen tulee liittyä yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisiin tarkoituksiin ja niillä tulee olla valtakunnallinen merkitys.

5 §
Apuraha-anomus on toimitettava liitteineen yhdistyksen sihteerille ennen suunniteltua matkaa ja vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Abstraktin hyväksymisilmoitus voidaan toimittaa hallituksen kokoukseen pikapostina tai telekopiona.
Hallituksen kokousten ajat ilmoitetaan kiertokirjeissä.

6 §
Apurahan maksamisen edellytys on, että matka-apurahan saaja liittää matkalaskuunsa
• abstraktin esitettäväksi hyväksymisilmoituksen, jos sitä ei ole aikaisemmin saatu
• matkalippujen alkuperäiset kannat
• kuitit matkakustannusten maksamisesta
• matkakertomuksen ja että opintomatkaa varten myönnetyn apurahan saaja ja tutkimusapurahan saaja liittävät apurahan maksatuspyyntöön selvityksen mahdollisesta palkattomasta virkavapaudesta.

7 §
Tutkimusapurahojen käytöstä ja saaduista tuloksista on annettava selvitys kahden vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.