Suomen Verenpaineyhdistys r.y:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Verenpaineyhdistys r.y., Finlands Hypertensionsförening r.f. ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Finnish Hypertension Society. Yhdistyksen kotikunta on Helsingin kaupunki.


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää verenpainetautiin ja verenpaineen säätelyyn liittyvää tutkimusta, koulutusta ja valistusta sekä ylläpitää verenpainetutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Yhdistys pyrkii toimimaan mahdollisimman laajapohjaisesti välttäen minkään lääketieteen erikoisalan liiallista painottumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä esitelmätilaisuuksia ja kokouksia.


3 § Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

Yhdistykseen voivat liittyä varsinaisiksi jäseniksi kohonneesta verenpaineesta ja verenpaineen säätelystä kiinnostuneet lääkärit, tutkijat ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Kunniajäseniksi voidaan hallituksen ehdotuksesta valita ansioitunut henkilö vuosikokouksessa, jossa ehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä myös yhdistyksen toimintaa kannattavia yksityisiä henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Varsinainen tai kannattajajäsenanomus osoitetaan hallitukselle, joka hyväksyy tai hylkää anomuksen.


4 § Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suosittavat vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenyys on voimassa, kun jäsenmaksu on maksettu, ja lakkaa, kun se on jäänyt maksamatta kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna kirjallisesta kehotuksesta huolimatta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.


5 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä vuodeksi valitut viidestä kahdeksaan muuta jäsentä ja kahdesta viiteen varajäsentä. Puheenjohtajaa ei voida valita kahdeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Vuosikokous määrää, missä järjestyksessä varajäsenet korvaavat varsinaisia jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.


6 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


7 § Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus annetaan tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat kirjallisen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


8 § Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsumana. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja laatii yhdessä sihteerin kanssa esityslistat. Jäsenille lähetetään sähköpostitse tai postitse kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


9 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen tammi-toukokuun aikana.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavia asioita:
1. valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
2. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
5. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vuosikokoukseen voi liittyä tieteellinen kokous.


10 § Äänestys hallituksen kokouksessa ja yhdistyksen kokouksessa on avoin, jos toisenlaista menettelyä ei sovita. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Pöydällepano vaatii kannatetun ehdotuksen, saman asian uudelleen pöydällepano vaatii yhdistyksen kokouksen enemmistön kannatuksen.


11 § Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta annetaan jäsenille tiedoksi kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei voida päättää siinä vuosikokouksessa, jossa asia on pantu vireille. Muutos voidaan hyväksyä seuraavassa vuosikokouksessa, jos ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.


12 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, mahdolliset yhdistyksen varat luovutetaan Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:Ile käytettäväksi mikäli mahdollista verenpainetutkimukseen.